Header image  

 

ROEL SCHIPPER

 
  
 
 
 

 
 
Frontaal onderwijs

laatste update: november 2009

ONTWERPEN


1.1 ontwerpen van frontaal onderwijs (bewijsstukken)
1.1.1 inleiding
Met het ontwerpen van frontaal onderwijs heb ik in het eerste jaar bij de TU Delft al direct ervaring kunnen opdoen, doordat mijn voorganger Hans de Boer in meerdere vakken diverse colleges verzorgde op het gebied van afbouwconstructies en gevels, en ik deze na zijn pensionering direct moest overnemen. Voor een deel heb ik de inhoud van zijn colleges weliswaar overgenomen zoals die in zijn Powerpoint-slides al was voorbereid, maar voor een ander deel heb ik er ook voor gekozen colleges opnieuw te ontwerpen. In de onderstaande paragrafen zal ik per vak aangeven welke onderdelen ik nieuw heb ontworpen, of van plan ben opnieuw te ontwerpen. Er wordt een aantal vakken besproken. Hoewel alle aspecten van de onderwijsdriehoek (leerdoelen-werkvormen-toetsen) aan bod komen in de onderstaande paragrafen, komen ze niet alledrie bij elk vak terug. Bij het ene vak is meer te melden over het ontwerpen, bij een ander vak weer meer over geven of toetsen. Allereerst doe ik nog verslag van het ontwerpen van een proefcollege voor het BKO-traject.

1.1.2 ontwerpen proefcollege “klimaatgevels”
Bij de module “Activerend Onderwijs” van het BKO-traject hoorde ook het ontwerpen, geven en evalueren van een proefcollege. Ik heb ervoor gekozen om een kort proefcollege te houden op het vakgebied dat ik zelf verzorg. Een onderwerp waarover ik zelf bij mijn eerste begeleiding van studenten tijdens de workshop “High Rise Buildings” al veel vragen kreeg was de zogenaamde “klimaatgevel”. Dit is een geveltype waarbij via een uitgekiend systeem van beglazing, zonwering en ventilatie het klimaat in de achterliggende ruimte (bijvoorbeeld een kantoorvertrek) zo positief mogelijk wordt beïnvloed. Hieronder het voor het proefcollege ontworpen lesplan en de gebruikte slides:

In de paragrafen 1.2 t/m 1.5 is meer te zien en te lezen over hoe het proefcollege “Klimaatgevels” is verlopen, en is ook een evaluatie en zelfreflectie te vinden.

1.1.3 ontwerpen ct3071 ontwerpen van gebouwen
Het vak “Ontwerpen van Gebouwen” ct3071 wordt gegeven aan het einde van het derde studiejaar, en is verplicht voor alle BSc-studenten Civiele Techniek en Geowetenschappen. Het is een ‘reclame- of etalagevak’ voor de master-variant Building Engineering. De meeste MSc-varianten bij CiTG hebben een vergelijkbaar vak in de BSc zitten. Het vak Ontwerpen van Gebouwen omvat een inleiding op de belangrijkste aspecten die komen kijken bij het ontwerpen van een gebouw: architectuur, constructie, afbouw, bouwfysica. Het hoorcollege wordt bezocht door circa 150 studenten, en wordt gehouden in één van de vier grote collegezalen van CiTG. Mijn bijdrage bestaat uit drie hoorcolleges die samen het gedeelte “afbouw” vormen. Ik heb in het eerste jaar gebruik gemaakt van het bestaande lesmateriaal. De toetsen heb ik nieuw opgesteld, deels aan de hand van al beschikbare lijsten van mogelijke vragen. De slides heb ik gebruikt maar wel behoorlijk aangepast. Hieronder de voor deze drie hoorcolleges gebruikte slides:

De leerdoelen zijn omschreven bij de eerste collegepresentatie. In de paragrafen 1.2 t/m 1.5 is meer te zien en te lezen over hoe de colleges in het studiejaar 2008-2009 zijn verlopen, en is ook een evaluatie en zelfreflectie te vinden. Invulling van de onderwijsdriehoek is hier te vinden.

1.1.4 ontwerpen ct3221 bouwfysica en bouwtechniek
Het vak “Bouwfysica en Bouwtechniek” ct3321 wordt eveneens gegeven aan het einde van het derde studiejaar, en is een keuzevak dat gevolgd wordt door (in 2009) in totaal zo’n 30 studenten die één van de master-varianten Building Engineering of Structural Engineering gaan volgen. Ik ben verantwoordelijk docent voor dit vak. Het vak bestaat uit twee hoofddelen: 2 ECTS bouwtechniek en 2 ECTS bouwfysica. Het onderwijs voor bouwtechiek verzorg ik voor een deel zelf, het onderwijs voor bouwfysica wordt verzorgd door collega’s van de faculteit Bouwkunde. Onlangs heb ik -naar aanleiding van een curriculumwijziging- de vakomschrijving opnieuw geformuleerd op verzoek van de onderwijsdirecteur. In deze vakomschrijving worden de leerdoelen, onderwijsvorm, toetsing en studiebelasting nauwkeurig beschreven:

Het voorstel is goedgekeurd door de Opleidingscommissie en het vak zal vanaf het studiejaar 2009-2010 op deze manier worden gegeven. Onder § 1.4.2 (validatie) zijn de evaluatie van het vak door de studenten en de reactie van de onderwijsdirecteur BSc op het vak gegeven.

Voor het vak is een schema gemaakt waarin alle onderdelen voor de studenten nogmaals duidelijk zijn ingeroosterd:

Om het vak als een eenheid richting studenten te presenteren, is het eerste college door twee docenten verzorgd die elk iets over de beide hoofdonderdelen (Bouwfysica en Bouwtechniek) van het vak vertelden, en de onderlinge samenhang hiertussen. In de weken erna worden afwisselend colleges bouwfysica en bouwtechniek gegeven. In de eerste weken worden de ontwerpoefeningen bouwtechniek parallel aan de colleges uitgewerkt, in de laatste weken de rekenoefening bouwfysica. Samen met de Blackboard-toets bepalen deze oefeningen samen het cijfer. Meer over de toetsing onder § 1.3.2. Via Blackboard konden de studenten zichzelf indelen in één van de drie groepen voor de werkbesprekingen, waarbij ze konden kiezen tussen de gewenste begeleider en tussen twee tijdstippen in de week.

Dit jaar heb ik twee colleges gegeven binnen dit vak, dit zullen er volgend jaar drie zijn. Hierin moeten alle kenniselementen voor het deel bouwtechniek worden behandeld. Hieronder het voor de twee hoorcolleges gebruikte slides:

Voor een deel is de inhoud en layout van de slides overgenomen van die van mijn voorganger. In het eerste college heb ik een duidelijke omschrijving toegevoegd van de gebruikte leermiddelen, omdat ik eraan hecht dat de studenten goede boeken gebruiken met voorbeelden van details. Dit voorkomt dat ze ‘het wiel opnieuw gaan uitvinden’. Ook heb ik diverse foto’s van meer recente projecten opgenomen, en de getoonde productdocumentatie vernieuwd. Als activerende elementen (niet zichtbaar in de slides) heb ik in het tweede college een kleine rekenoefening laten maken over het verschil in voeglengte tussen een gevel bestaande uit stijlen en regels op korte hart-op-hart-afstanden en een gevel bestaande uit verdiepinghoge betonelementen van 7,20 meter breed. In het tweede college had ik een kar vol voorbeeld-materialen, zoals monsters van kozijnen, profielen en panelen meegenomen, en van tevoren in het lokaal verspreid. Ik wil de slides voor het volgende collegejaar verder aanpassen, temeer omdat ik dan ook een derde college zal moeten geven over materialen, voegen en dilataties. Ik wil hiervoor eerst een lesplan opstellen, om zo per college de beschikbare tijd goed te verdelen over de stof, activerende elementen en vragen van de studenten. Zie § 1.2.3 voor een beschrijving van de gegeven colleges.

GEVEN


1.2 geven van frontaal onderwijs (bewijsstukken)

1.2.1 geven proefcollege BKO klimaatgevels
Het proefcollege is voor vijf personen gegeven, allen collega’s of docenten van het BKO-traject. Het is vastgelegd in onderstaande film:

Door de toehoorders zijn observatieformulieren ingevuld; op basis hiervan en na het zelf bekijken van de film heb ik ook een zelfreflectie geschreven. Zie hiervoor onder “zelfreflectie frontaal onderwijs”.

1.2.2 geven ct3071 ontwerpen van gebouwen
In het collegejaar 2008-2009 heb ik drie colleges bouwtechniek verzorgd, waarvan een verslag in dit document:

Zie § 1.5.2 voor een korte zelfreflectie op hoe het ging.

1.2.3 geven ct3221 bouwfysica en bouwtechniek
In het collegejaar 2008-2009 heb ik twee colleges bouwtechniek verzorgd, waarvan een verslag in dit document:

Zie § 1.5.3 voor een korte zelfreflectie op hoe het ging.

1.2.4 themabijeenkomst “grote groepen” 30 juni 2008
Door Onderwijskundig Centrum OC Focus werd op 30 juni 2008 een ochtend georganiseerd waarbij het college geven aan grote groepen centraal stond. Ik had me hiervoor opgegeven omdat ik zelf drie colleges in het derdejaarsvak ct3071 verzorg voor een (voor mij in ieder geval) grote groep van circa 150 studenten. De themabijeenkomst bestond uit de volgende onderdelen:

 • contact met een grote zaal
 • ervaringen en praktijkvoorbeelden
 • groepsopdracht
 • plenaire terugkoppeling

In bijgaand document is mijn verslag opgenomen van de meest interessante leerpunten die uit deze middag naar voren kwamen:

Ik heb diverse adviezen en tips verwerkt in mijn colleges voor grote groepen. Uit de vakevaluatie van ct3071 komt naar voren dat de colleges goed werden beoordeeld door de studenten. Zie hiervoor de validatie bij het vak ct3071.

TOETSEN


1.3 toetsen en beoordelen van frontaal onderwijs (bewijsstukken)

1.3.1 toetsen ct3071 ontwerpen van gebouwen

Voor het gedeelte Afbouwconstructies hebben we een korte toets samengesteld met enkele uiteenlopende kennis– en inzichtvragen die ook in het college waren behandeld.

De toets wordt samengesteld uit een groslijst van vragen die vanuit het dictaat en vanuit de colleges zijn genomen. Ieder jaar wordt hierin een afwisseling aangebracht. Ook heb ik enkele nieuwe vragen bedacht. Deze lijst met vragen zullen we hier om begrijpelijke redenen niet laten zien. Omdat de toets onder circa 150 studenten is afgenomen, was de hoeveelheid correctiewerk aanzienlijk. Ik heb het systeem gehanteerd dat ik per deelvraagstuk een cijfer heb toegekend, en van tevoren voor mezelf een lijst heb gemaakt met goede antwoorden die bijdragen aan de score. Hierdoor kun je vlot nakijken. Ook heb ik ervoor gekozen om horizontaal na te kijken, d.w.z. eerst vraagstuk 1 van alle studenten, dan vraagstuk 2, enz. Hierdoor kun je inhoudelijk focussen op één thema. In juni 2009 is de toets via Blackboard afgenomen. Voor het samenstellen van deze toets is gebruik gemaakt van de volgende toetsmatrijs.

1.3.2 toetsen ct3221 bouwfysica en bouwtechniek
oefening bouwtechniek
Voor het toetsen is direct in de eerste week een ‘opwarmertje’ aan de studenten meegegeven als opdracht. Doel hiervan was om mensen te stimuleren direct de literatuur voor het vak open te slaan en enkele details daaruit over te nemen. Ook vormde deze eerste oefening een goed opstapje naar de wat grotere tweede ontwerpoefening.

Er is voor gekozen om de resultaten in PDF via Blackboard Assignments te laten uploaden, zodat alle docenten ook onderling de resultaten van de drie groepen konden vergelijken. Dit werkte goed. Twee voorbeelden van gemaakt ontwerpen:

De tweede oefening is op dit moment bezig. De studenten maken enkele details aan de hand van hun gebouwontwerp van het vak ct3071. Dit is een concept, dat al enkele jaren gebruikt wordt, en goed werkt. Ze moeten nu een architectonisch ontwerp omzetten in bouwkundige details, en komen hierbij alle consequenties voor eerder gemaakte keuzes tegen: uiterlijk van het gebouw, ligging van de ramen in de gevel, materiaalgebruik, enz. Tijdens de werkbesprekingen krijgen ze wekelijks feedback op hun schetsen, tijdens de laatste werkbespreking moeten de studenten hun details aan elkaar en aan de docent presenteren.

blackboard-toets
Omdat in de ontwerpoefeningen wel vaardigheden en toepassing van kenniselementen kunnen worden getoetst, maar niet de kenniselementen zelf, leek het ons goed om een gecombineerde toets bouwfysica-bouwtechniek af te nemen, die een bonuspunt op het cijfer kan opleveren. Hiervoor is gebruik gemaakt van de toetsomgeving die Blackboard biedt. De studenten kunnen het Assigment gedurende een bepaalde afgebakende periode individueel uitvoeren. Ze mogen hierbij thuis werken en de boeken erbij houden. De toets wordt gedurende twee uur opengesteld, de vragen worden per persoon in een andere volgorde aangeboden, zodat onderling overleg praktisch niet mogelijk is. Hierbij de toetsvragen. De toets is inmiddels gehouden onder 21 studenten. Het is goed bevallen, volgend studiejaar wordt het opnieuw gedaan.

1.3.3 toetsen ct4211 façades II
Het vak ct4211 wordt getoetst aan de hand van een drietal opdrachten: twee ontwerpopdrachten waarin bouwkundige details moeten worden uitgewerkt, en een rekenopdracht waarin twee getalsmatige aspecten moeten worden onderzocht:

Een voorbeeld van een uitwerking van assignment 2 is zichtbaar in onderstaand document. Ik heb alle tekeningen en berekeningen van feedback voorzien, zodat studenten ook konden leren van de dingen die goed en fout waren gegaan.

Het cijfer heb ik zo objectief bepaald aan de hand van een matrix met criteria waarin ik plusjes en minnetjes heb gezet:

Omdat de oefeningen begeleid worden door drie docenten bood dit een goede mogelijkheid om de gemiddelde cijfers op elkaar af te stemmen en te kijken of de beoordeling evenwichtig en eerlijk was. Wel is de gekozen methode nog voor verbetering vatbaar, zie mijn zelfreflectie op dit vak.

VALIDEREN


1.4 validatie frontaal onderwijs

1.4.1 validatie ct3071 ontwerpen van gebouwen

Er is een vakevaluatie uitgevoerd door de onderwijscommissie van de studievereniging van CiTG “Practische Studie”. Het vak wordt gemiddeld vrij positief beoordeeld. Omdat het vak door een groot aantal docenten wordt gegeven, en tussen hen in de vraagstelling geen onderscheid werd gemaakt, is het wat moeilijk om er individuele leerpunten uit te halen. Algemene punten ter verbetering waren o.a.:

 • moeilijkheidsgraad niet te laag kiezen
 • meer en meer relevante voorbeelden noemen, niet teveel het boek herhalen
 • layout slides kan beter
 • kwaliteit oefenopgaven en rekensommen verbeteren
 • bij oefenopgaven in Etude feedback en/of antwoorden verstrekken
 • teveel verschillende dictaten
 • blackboard beter indelen

Omdat het vak in het collegejaar 2009-2010 aangepast wordt (wordt ct2072), is gebruik gemaakt van deze opmerkingen ter verbetering.

1.4.2 validatie ct3221 bouwfysica en bouwtechniek
evaluatie onder studenten
Er is een vakevaluatie door het U-dispuut gedaan:

Het vak wordt positief beoordeeld. Omdat het vak door enkele docenten wordt gegeven, en tussen hen in de vraagstelling geen onderscheid werd gemaakt, is het wat moeilijk om er individuele leerpunten uit te halen. Algemene punten ter verbetering waren o.a.: meer voorbeelden, liefst van hetzelfde gebouw door alle colleges heen, zodat de onderlinge relaties tussen de verschillende aspecten duidelijker worden, blackboard beter organiseren. Dit zal worden meegenomen bij een volgend studiejaar.

reactie onderwijsdirecteur
Van de onderwijsdirecteur kreeg ik de volgende reactie op de vakomschrijving voor het nieuwe studiejaar.

1.4.3 validatie ct4211 façades II
Door het U-Dispuut is na afloop en na becijfering van het vak een enquête georganiseerd onder alle deelnemers. Hierbij is gebruik gemaakt van EvaSys, een digitaal hulpmiddel dat de resultaten automatisch verwerkt en analyseert. Alle deelnemers krijgen een mailtje met een link naar een webformulier dat ze anoniem kunnen invullen:

De vragen waren als volgt:

De enquête is inmiddels afgerond (medio maart 2009); Hoewel de respons slechts 33%
(15 van de 45 studenten) bedroeg, zijn er toch wel enkele zaken uit te leren, vooral uit de open vragen op het einde van de enquête:

Enkele positieve punten:

 • vak is relevant, onderwijsvorm (colleges + oefeningen) is zinvol
 • logistiek goed geregeld, blackboard wordt goed gebruikt
 • colleges zijn duidelijk, presentatie voldoende tot goed
 • practicum is erg leerzaam, begeleiding is naar wens
 • de studiehoek met vakboeken werd gewaardeerd

Enkele punten van kritiek zijn:

 • teveel werk in relatie tot de ECTS (10 van de 15 respondenten)
 • volgen van de colleges is niet zo nodig, niveau iets te laag, hier kan meer rendement uitgehaald worden
 • studiemateriaal niet bevredigend
 • opdracht 3 wordt als lastig/vaag ervaren

De meeste reacties en tips zijn voor mij direct bruikbaar; ik ga deze in het komende studiejaar zeker erbij houden om het vak verder te verbeteren. De toetsmethode is gevalideerd door
Mw. Evelyn van de Veen. Zij had hierop het volgende commentaar.

REFLECTEREN


1.5 zelfreflectie frontaal onderwijs

1.5.1 reflectieverslag proefcollege klimaatgevels

In onderstaand document zijn de reacties en feedback van de toehoorders opgenomen, evenals een zelfreflectie:

Algemene indruk op basis van alle feedback: ik ben redelijk in staat om leerstof op een boeiende wijze aan de man/vrouw te brengen. De voorbereidingstijd van het college in relatie tot de duur van het college lagen nog erg scheef, dit moet beter. Stappen die ik ga ondernemen om het in de toekomst nog beter te doen:

 • doorlopend verzamelen relevante voorbeelden en beeldmateriaal
 • iets meer letten op lichaamshouding en uitstraling
 • proberen meer interactiviteit in te bouwen
 • nog meer redundantie erin brengen
 • rekening houden met forse voorbereidingstijd voor de komende collegeserie

1.5.2 zelfreflectie ct3071 ontwerpen van gebouwen
Ik heb veel plezier beleefd aan het geven van dit vak. Doordat ik zelf erg gemotiveerd was om er wat van te maken, heb ik mijn best gedaan om de colleges aantrekkelijk vorm te geven door het gebruik van verschillende media, het meenemen van proefmaterialen en het gebruik van activerende elementen. Omdat het een kennismakingsvak is, is het wel belangrijk om te zorgen voor een pakkende inhoud. Afgemeten aan het niet merkbaar afnemende collegebezoek gedurende de drie hoorcolleges is het in ieder geval gelukt om de relevantie van de leerstof en het college onder de aandacht te brengen. Wel merkte ik dat ik in sommige gevallen niet op de slides van mijn voorganger kon terugvallen, omdat die inhoudelijk voor mij soms niet helemaal duidelijk waren. Tijdens één college moest ik ten overstaan van de zaal bekennen dat ik zelf niet begreep wat er op de slide stond. Gelukkig leverde dit een hilarisch moment op, en kon ik bij het volgende college de zaak weer netjes oppakken, maar je staat wel even met kromme tenen. De activerende elementen zijn erg nuttig om een zaal van zo’n 100 tot 150 studenten bij de les te houden. Ook geeft het een stuk ontspanning bij zowel de studenten als bij mijzelf. De toetsing van het vak kostte me teveel tijd, met name de slopende correctie van 150 handgeschreven tentamens in je eentje. Volgend jaar willen we proberen hiervoor een digitale toets samen te stellen via Blackboard. Het vak is als goed beoordeeld door de studievereniging Practische Studie, zoals blijkt uit de enquête. Aandachtspunten voor volgend jaar zijn:

 • vaststellen leerdoelen en lesplan
  Hiervoor heb ik inmiddels een aanzet gegeven, zie onderwijsdriehoek.
 • verder actualiseren slides
  Ik ga meer actuele voorbeelden gebruiken, liefst uit eigen praktijkervaring (dit vertelt prettiger tijdens colleges). Hiervoor kan ik uit voorbeelden uit het hoofdstuk bouwtechniek van het nieuwe dictaat gebruiken waaraan ik momenteel (juli 2009) werk.
 • verzamelen van wat monsters en voorbeeldmateriaal
  Ik heb vorig jaar al contact gehad met enkele productleveranciers en architecten. Voor het nieuwe dictaat heb ik van het nieuwe gebouw Red Apple in Rotterdam tekeningen en foto’s gekregen.
 • verzamelen van meer film als illustratiemateriaal
  Hiervoor moet ik af en toe naar een bouwplaats toe. Mogelijk te combineren met excursies van het U-Dispuut. Van de studiereis naar Hongkong heb ik wat filmmateriaal meegenomen.
 • ontwerpen digitale toetsvragen
  Hiervoor is al een eerste aanzet gegeven bij de laatste herkansing. Volgend jaar wil ik meer vragen ontwerpen en ook iets meer de hogere vaardigheden toetsen.

1.5.3 zelfreflectie ct3221 bouwfysica en bouwtechniek
Voor de twee colleges die ik gaf, had ik vrij veel tijd gestoken in de voorbereiding. Dit kwam ook omdat het de eerste keer was dat ik het vak gaf, en van ct3071 de ervaring had opgedaan dat de slides van mijn voorganger niet altijd duidelijk waren voor mijzelf. Deze voorbereiding leidde ertoe dat ik vrij ontspannen voor de zaal stond, waardoor ik me ook vrij voelde om veel vragen te stellen en op de antwoorden in te gaan. De lengte van de powerpoints bleek goed overeen te stemmen met de beschikbare tijd, ondanks de activerende elementen en ondanks het feit dat ik geen gedetailleerd lesplan had gemaakt. De opkomst was de tweede keer iets minder dan de eerste keer, maar evengoed nog behoorlijk, ook in vergelijking met vorig jaar toen mijn voorganger het vak nog gaf. Blijkbaar vond men het eerste college de moeite waard. Sommige studenten hadden al gemeld dat het ontwerponderwijs op het zelfde tijdstip een ander vak had gepland, waartussen ze moesten kiezen. Ik zal dit voor volgend jaar proberen af te stemmen.

1.5.4 zelfreflectie ct4211 façades II
Ik vond ct4211 een pittig vak, omdat:

 • het een mastervak is, waarvan het kennisniveau in verhouding tot mijn eigen kennis van de leerstof op sommige punten extra voorstudie van mijn kant vergde;
 • er veel hoorcolleges inzitten;
 • het vak in het Engels moest worden gegeven (circa 15 van de deelnemers zijn niet-NL)
 • het organisatorisch ook de nodige coördinatie vergde (drie docenten)

Omdat ik er van tevoren enigszins tegenop zag, was ik qua voorbereiding wel behoorlijk goed beslagen ten ijs gekomen, en heb ik niet teveel aan het toeval overgelaten. Ik heb geprobeerd de oefeningen aantrekkelijk en zinvol in te richten, en de colleges goed voor te bereiden. Dit lukte niet altijd als gevolg van de vele andere verplichtingen in dezelfde onderwijsperiode, maar zoveel mogelijk heb ik enkele dagen van tevoren de slides van mijn voorganger doorgewerkt, van aantekeningen voorzien en waar nodig aangepast. Van het grondig uitschrijven van het vak (leerplan, leerdoelen, etc.) is nog niets terecht gekomen; dit moet echt in een volgende onderwijsperiode plaatsvinden. Aan het opzetten en gebruiken van de Blackboard-omgeving heb ik veel plezier beleefd, omdat je makkelijk productdocumentatie, filmpjes en andere aanvullende informatie kwijt kunt. Het gebruik van de Engelse taal verliep redelijk. De colleges waren wat dat betreft iets lastiger dan de werkbesprekingen, maar omdat mijn technisch Engels redelijk is heb ik het niet als hinderlijk ervaren. Wel heb ik gemerkt dat het merkbaar meer energie kost om een college in het Engels te geven dan in het Nederlands. Bij de ontwerpoefening begeleidde ik de groep met buitenlandse studenten. Dit heb ik als erg leuk en leerzaam ervaren. De studenten waren allen erg gemotiveerd, wat mij weer stimuleerde om het vak zo goed mogelijk te laten verlopen. Zelf heb ik de indruk dat het een erg leerzaam vak was voor zowel de studenten als voor mijzelf. De enquête bevestigt dit. Doelen voor het volgende leerjaar zijn:

 • betere stroomlijning leerdoelen (ga ik najaar 2009 doen in overleg met andere docenten)
 • colleges actualiseren en ordenen (actie tijdens Q2)
 • meer activerende elementen in de colleges inbouwen (actie tijdens Q2)
 • gebruik media verbeteren (met filmpjes van de bouwplaats bijvoorbeeld, gebruik van filmpjes studiereizen en excursies)
 • verder aanvullen bibliotheek met vakgebonden informatie op Blackboard (dit is een doorlopende actie)
 • goede nieuwe ontwerpoefeningen ontwerpen (actie Q1 2009-2010)
 • toetsing verder objectiveren (actie Q1 2009-2010)

1.5.5 algemene zelfreflectie frontaal onderwijs
In bijgaand document is een zelfreflectie op genomen op de totale kolom ‘frontaal onderwijs’.